skip to Main Content
Neem contact op: 085-1303576

Kwaliteitszorg

Kiwa Kwaliteitskeurmerk voor ZZP’ers in de Zorg

Bij Ambulante Zorg Twente is mevrouw N. Endeman werkzaam. Zij is gecertificeerd voor het Kiwa keurmerk, niveau 5.

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa creëert vertrouwen in onze organisatie, producten, diensten, processen, managementsystemen en medewerkers door de kwaliteit van alles wat wij doen zichtbaar en meetbaar te maken.

Goed bestuur

Om goede zorg te kunnen leveren beschikt Ambulante Zorg Twente over een goed bestuur en een intern toezicht vallend binnen de wettelijke kaders van de Rijksoverheid. Goed bestuur zorgt ervoor dat: Ambulante Zorg Twente zorgt voor goede en veilige zorg voor hun clienten, duidelijk is wie voor welk onderdeel binnen Ambulante Zorg Twente verantwoordelijk is en dat er sprake is van een goed financieel beheer. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van onze zorginstelling.

Meervoudig Raad van Toezicht

Ambulante Zorg Twente heeft een meervoudig Raad van Toezicht. Het onafhankelijk toezichthoudend orgaan toetst ons beleid en onze besluiten en houdt rekening met het publieke belang van Ambulante Zorg Twente.

Zorgbrede Governance Code Zorg (ZGC)

Ambulante Zorg Twente heeft de meest vigerende ZGC aantoonbaar ingevoerd. Ons onafhankelijk toezichthoudend orgaan is volgens Zorgverzeraars Nederland (VN) conform de ZGC 2010 meervoudig samengesteld en statutair verankerd. Het bestaan en de samenstelling ervan is opgenomen in ons kwaliteissyteem. Kenbaarheid hiervan in het handelsregister is vanwege onze rechtspersoonlijkheid niet vereist.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De bedrijfsvoering van Ambulante Zorg Twente is in overeenstemming met de AVG. Dit is de nieuwe Europese privacywet waar iedere organisatie zich vanaf 25 mei 2018 aan moet houden. Het gaat om de nieuwe regelgeving op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens. Volgens de Europese Commissie “zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een individu, ongeacht of het gaat om zijn privé-, beroeps- of openbare leven. Het kan gaan om een naam, een huisadres, een foto, een e-mailadres, bankgegevens, berichten op sociale netwerksites, medische informatie of het IP-adres van een computer.”

De volgende regels moeten worden gevolgd:

  • transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten
  • doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden
  • gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld
  • juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven
  • bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel
  • integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging
  • verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen

Kwaliteitssysteem

Ambulante Zorg Twente werkt met een kwaliteitsbeleid dat onderdeel uitmaakt van ons bedrijfsbeleid. Ambulante Zorg Twente  levert verantwoorde zorg dat voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de zorgverlening. Met het kwaliteitssysteem wordt de kwaliteit van zorg bewaakt, beheerst en verbetert. Ambulante Zorg Twente spant zich optimaal in om te voldoen aan de verwachtingen van onze cliënten als het gaat om de kwaliteit van de zorg. Door extra zorg te besteden aan de wensen van onze cliënten streven wij er naar om de verwachtingen van onze cliënten zelfs te overtreffen. Door het kwaliteitsbeleid staan onze cliënten centraal, voldoen de managementprocessen, procedures en protocollen binnen onze onderneming aan wet- en regelgeving, zijn de resultaten meetbaar en zijn wij in staat om verbetertrajecten in gang te zetten en te begeleiden. Hieronder volgt een beschrijving van de onderdelen van het kwaliteitssysteem.

Het zorgplan

Onderdeel van het kwaliteitssysteem is het opstellen en bespreken van een zorgplan waarbij wij indien noodzakelijk gebruik maken van een orthopedagoog. In het zorgplan wordt in samenspraak met onze cliënten de zorg- en ondersteuningsdoelen vastgesteld en worden de afspraken vastgelegd over de uitvoering van de zorg en ondersteuning. Deze afspraken gaan uit van de wensen, behoeften en mogelijkheden van onze cliënten. Wij houden rekening met beperkingen van onze cliënten en met ingeschatte mogelijke cliëntgebonden risico’s. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk versterken van de eigen regie van onze cliënten en van hun ervaren kwaliteit van bestaan. Het zorgplan wordt periodiek multidisciplinair geëvalueerd.

Cliëntdossier

Ambulante Zorg Twente voert geborgd beleid voor het rapporteren in het cliëntdossier door het gebruik van een digitaal cliëntadministratiesysteem. Iedere cliënt van Ambulante Zorg Twente ontvangt direct bij aanvang van de zorgverlening zijn of haar inloggegevens. Met dit account kunnen onze cliënten 24/7 vanuit huis al zijn of haar dagrapportages lezen en de door de ambulant begeleider gedeclareerde zorguren. Tevens houden wij een digitaal cliëntdossier bij. Met toestemming van de cliënt verstrekt Ambulante Zorg Twente ook online inzage in alle dagrapportages en gedeclareerde zorguren aan bijvoorbeeld ouders en verzorgers. Wij zien graag dat onze cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de zorgverlening. Het verstrekken van deze informatie op een laagdrempelige manier moet hieraan bijdragen. Na opzegging of beëindiging van de zorg wordt het account onmiddellijk opgeheven.

Cliëntenraad

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), bepaalt dat elke zorginstelling verplicht is om een cliëntenraad in te stellen. Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de cliënt en vanuit de ervaring van de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. De cliëntenraad behartigt binnen het kader van onze doelstellingen in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten.

Cliënt ervaringsenquête

Ambulante Zorg Twente maakt gebruik van een cliënten-ervaringsvragenlijst dat ervoor is bedoeld om ons inzicht te geven in de ervaring en de beleving die onze cliënten hebben met de door ons geleverde zorg. Dat inzicht stelt ons in staat onze prestaties af te stemmen op de (impliciet in de vragenlijst aangegeven) behoeften van onze cliënten. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan Ambulante Zorg Twente verbetertrajecten starten waardoor de zorgverlening nog beter aansluit op de behoeften van onze cliënten.De cliëntenervaringsvragenlijst is dus vooral een “ontwikkelingsinstrument”

Klachten- en geschillenregeling

Ambulante Zorg Twente heeft een interne- en externe klachtenregeling. De externe klachtenregeling wordt verzorgd Klachtenportaal Zorg. Als een cliënt niet helemaal tevreden is over de door ons geleverde zorg kan de cliënt de klacht bij ons indienen of er voor kiezen om de klacht in te dienen bij Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg kan tijdens beide klachtenprocedures ondersteuning bieden aan onze cliënten bij het zoeken naar een oplossing van de klacht. Als de klacht door ons niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de cliënt of bijvoorbeeld zijn of haar ouders een klacht per e-mail indienen bij Klachtenportaal Zorg of het klachtenformulier invullen op de website klachtenportaalzorg.nl. De klacht wordt vervolgens in behandeling genomen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. De klachtenfunctionaris probeert de klacht op te lossen. Bij ontevredenheid over de oplossing en de behandeling van de klacht, kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschilleninstantie. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beiden partijen zich aan moeten houden.

Veilig Incident Melden

Ambulante Zorg Twente werkt volgens het protocol van Veilig Incident Melden (VIM). Incidenten en bijna-incidenten worden gemeld, geanalyseerd en er worden verbetermaatregelen getroffen. Met VIM identificeren wij wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd, en willen wij achterhalen waarom het is gebeurd en hoe het komt dat het opgetreden incident niet kon worden voorkomen.

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Bij Ambulante Zorg Twente is een gecertificeerde Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld werkzaam. Zij bewaakt de interne procedure van Ambulante Zorg Twente met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor een goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ambulante Zorg Twente werkt met een ‘handelingsprotocol’.

Kwaliteitsjaarverslag

Ieder jaar stelt Ambulante Zorg Twente een kwaliteitsjaarverslag op. Dit is een weergave van het kwaliteitsbeleid en laat zien op welke manier wij de kwaliteit van de zorgverlening organiseren, borgen en continue verbeteren.